کبود لبات ، کبود لبام کبود لبات ، کبود لبام

کبود لبات ، کبود لبام

حاج حسین سیب سرخی
1
کبود لبات ، کبود لبام کبود لبات ، کبود لبام
0
کبود لبات ، کبود لبام کبود لبات ، کبود لبام
1
دانلود
کبود لبات ، کبود لبام
گرفته دلت ، گرفته صدام
تورو با چوب زدن تو دهنت
من رو با دست زدن تو دهنم
جای سالم نداره روی سرت
جای سالم ندارم توی تنم
چقدر زیاده بابا شبا حرف من با تو
بگو کدوم بیشتره جراحت من یا تو
شکسته سرت ، شکسته سرم
بریده رگات ، بریده پرم
آن کسی که جدا کرد سر تو
اینقدر داد کشیده سرم
پاهاشون خیلی سنگینه بابا
اینقدر درد دارم تو کمرم
بااین که زجر نامرد
منو زمین گیرم کرد
بیشتر از هر چی بابا
نبود تو پیرم کرد
تو بزمی که بود به صرف شراب
کنار سرت یه ظرف شراب
وقتی چوب دستیشو بالا که برد
من ندیدم چی شد کجا نشست
اون صدایی که ازلبت اومد
معلومه اونجا دندونات شکست
تا وقتی زندم میگم که شامی ها نامردن
خلاصه خیلی بابا به دخترت بد کردن