مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی
مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود
زین پس کسی به قدر تو لیلا نمی شود
درد رقیه ی تو پدر جان یتیمی است
درد سه ساله ی تو مداوا نمی شود
شأن نزول رأس تو ویرانه ی من است
دیگر مگرد شأن تو پیدا نمی شود
بیهوده زیر منت مرهم نمی روم
این پا برای دختر تو پا نمی شود