گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز  گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز

گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز

حاج حسین سیب سرخی
5
گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز  گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز
+5
گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز  گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز
دانلود
گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز
تن من آب شد اما اثرم هست هنوز
جای سیلی ز روی گونۀ من پاک نشد!
ردِّ شلاق بروی کمرم هست هنوز
می توانم به خدا با تو بیایم بابا
جان زهرا کمی از بال و پرم هست هنوز
گفتم ای دختر شامی برو و طعنه نزن
سایۀ رحمت بابا به سرم هست هنوز
منکه از حرمله و زجر نخواهم ترسید
دختر فاطمه هستم جگرم هست هنوز
گفت که می زنمت اسم پدر را ببری
گفتم ای زجر بزن چون سپرم هست هنوز
همه دم ناز کشید و به دلم تسکین داد
جای شکر است که عمه به برم هست هنوز
با زمین خوردن من دیدۀ خود می بندد
شرم در چهرۀ ساقیِ حرم هست هنوز
خاطرت هست که قنداق علی خونی بود؟
همۀ خاطره ها در نظرم هست هنوز
غصۀ معجر من را نخوری بابا جان
پاره شد معجرم اما به سرم هست هنوز