بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی

بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی

حاج حسین سیب سرخی
1
بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی
0
بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی بگو چرا شده امشب خرابمون چراغونی
1
دانلود
بگو چرا شده امشب
خرابمون چراغونی
رسیده از تن بابام
فقط یه صورت خونی
بمیرم از این رسم فلک
بمیرم لبات داره ترک
بمیرم تو هم خوردی کتک
کجایی پدر
به لب رسیده نیمه جون من
گرفته لکنت این زبون من
شکسته استخون من بابا ببین که نامردا
به روز من چی آوردن
برام خریدی گوشواره
نبودی که اونم بردن
نگاه کن
شده خونی پرم
نگاه کن
کبود پیکرم
نگاه کن
شبیه مادرم
کجایی پدر
یادت میاد محله یهود
سرت تو رو دیدم رو نیزه بود
سر و لبت همه کبود