رمق نداره پاهام اومدی پیشم بابام (روضه) - بنی فاطمه
رمق نداره پاهام
اومدی پیشم بابام
خرابه شد روشن و
میدونی چند وقته که
بغل نکردی منو
موهات بهم ریخته یا
من نمیبینه چشام
شونه نمیخوام دگ
مویی نمونده برام
دو سه شبه عمه گفته بود
میرسه بابات به زودیا
ولی نمیخوام بابا منو
ببینی با این کبودیام
بابا حسین بابا حسین