گل داره پیرهن من دلت آب  گل داره پیرهن من دلت آب

گل داره پیرهن من دلت آب

حاج مهدی اکبری
17
گل داره پیرهن من دلت آب  گل داره پیرهن من دلت آب
+13
گل داره پیرهن من دلت آب  گل داره پیرهن من دلت آب
4
دانلود
گل داره پیرهن من دلِت آب
گرون دامن من،دلِت آب
تازه بابام خریده گردنیم
نگاه به گردن من،دلِت آب
زخم رو گونَت چه خنده داره
کجی شونت چه خنده داره
حالت موهات چه خنده داره
اخ حرف زدن هات چه خنده داره
نگاه النگو دارم،دلت آب
این گوش و گوشوارم،دلِت آب
صبح که بابام بیرون رفت بهم گفت
برات کنیز میارم دلِت آب
کلاه خود عموم رو با خنده به سرش
گوشواره ی خونیمو سوغات دخترش کرد
میگفت اگر خوب باشی اشک نریزی
میبرمت به خونمون کنیزی