کانون فرهنگی مذهبی بغض

همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی

2
همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی
+2
همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی همه جان ودلم اتش گرفته-دوبیتی
 
متن اشعار
همه جان ودلم آتش گرفته
که خیمه با حرم آتش گرفته
ببین عمه میان شعله هایم
تمام معجرم آتش گرفته