ورود / عضویت
سر آمد دگر شام هجران-غزل روضه سر آمد دگر شام هجران-غزل روضه
0
سر آمد دگر شام هجران-غزل روضه سر آمد دگر شام هجران-غزل روضه
 
متن اشعار

سر آمد دگر شام هجران
زدي سر به من اي پدر جان
زداغت كنم آه و افغان (پدرجان2)
ابتا – نظر كن تو روي كبود من را
زبس خورده ام سيلي من از اعدا
شدم مثل زهرا
ببین پدر جان تو اشک بصرم   -  ببین که بابا کبوده پیکرم
عزیز زهرا حسین یا ابتا
 شوم من فداي سر تو
پدر پس چه شد پيكرتو
بگو در كجاست اكبر تو – پدر جان2
ابتا – شده صورتت غرق در خاك و خون
بجا مونده بر صورتت خيزرون
رسيد بر لبم جون
ببین پدر جان تو اشک بصرم   -  ببین که بابا کبوده پیکرم
عزیز زهرا حسین یا ابتا