کانون فرهنگی مذهبی بغض

عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه

عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه
0
عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه عشق و ابروی این دنیا رقیه-غزل روضه
 
متن اشعار
عشق و ابروی این دنیا رقیه
ثانی فاطمه زهرا رقیه (س)
تو خودت میدونی كه دوست دارم من
قدر یک دنیا نه صد دنیا رقیه (س)
یادمه كه مادرم ازون قدیم
توی هر درد و بلا میگفت رقیه (س)
میگرفت روضه و پهن میكرد یك گوشه
صفره ای از نون از خرما رقیه (س)
مادرم به روضه خون میگفت بخونه
یتیمی دردیه بی دوا رقیه (س)
تا یه روز دیدم با گریه بار میبنده
گفتمش كجا و كی گفتا رقیه (س)
تو كیفش دیدم كه بود چند تا عروسك
گفت اینارو میبرم برا رقیه (س)