هر کی بهش رو بزنه همیشه خوش به حالشه(شور) - محمد حسین حدادیان

هر کی بهش رو بزنه همیشه خوش به حالشه
دنیا هزار سالشه و دنیای من سه سالشه
علم رقیه همیشه سایه سرمه رقیه
معجزه میکنه قسم رقیه
یا فرج الله به دم رقیه
دستای رقیه ساداته
که گره گشای دارالشفای عباس
حتی واسه یه لحظه هم که
ببیندش تجدید قوای عباسه
قطعا وارد محشر هم که میشه
جاش روی شونه های عباسه
عزت کل نوکرا به عزت و جلالشه
دنیا هزار سالشه و دنیای من سه سالشه
علم رقیه ، میگیره دستمو کرم رقیه
الهی پنجم صفر ببینم همه رفیقامو حرم رقیه
سینه زن هر کس که امام حسینیه
جاش بدون شک تو قلب رقیه ساداته
ای جانم به اون دلی که از بچگی همیشه جلب رقیه ساداته
آدم تر ندیدم از اونی که تموم عمرش کلب رقیه ساداته
انا کلب الرقیه