هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه ست(زمینه) - محمد حسین حدادیان

هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد
حرم رقیه ست
تنها حرمی که روضه خون نمیخواد
حرم رقیه ست
اومدم زیارتت با گریه با زاری
تو هنوزم وسط بازاری
خیلی روضه نگفته داری وای
سلام خانوم
ایتها صدیقه الشهیده
ای نوه مادر قد خمیده
گنبدتم مثل موهات سفیده
هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد
حرم رقیه ست
تنها حرمی که روضه خون نمیخواد
حرم رقیه ست
صورت زائرت اینجا خیسه بارونه
در و دیوار حرم میخونه
دختر شاه کجا ویرونه
سلام خانوم
شرمندتم تو روضه هات نمردم
ولی برات همیشه غصه خورم
ای بی کفن برات کفن آوردم
هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد
حرم رقیه ست
تنها حرمی که روضه خون نمیخواد
حرم رقیه ست
شنیدم که اربعین جاموندی
دلگیرم من به جای تو زیارت میرم
یا رقیه میگم و میمیرم
بسوز ای دل
آتیش گرفته دامن رقیه
جونی نمونده به تن رقیه
تفریحشون زدن رقیه
همینجا بود تو بغل رباب سیلی خوردی
حتی مین خواب سیلی خوردی
تو مجلس شراب سیلی خوردی
یا نور داره زجر میرسه از دور
نمونده چاره ای واسم کو عمو عباسم