حق داری نشناسی پیر شدم(زمینه) - سید رضا نریمانی

حق داری نشناسی ، پیر شدم
حق داری نشناسی ، زمین گیر شدم
دخترتم هنوز این دم آخر
از تو و مادر پیرتر و پیرتر
دخترتم هنوز با موی کم پشت
میریزه مشت مشت، زجر که منو کشت
امون ای فلک ، بابایی کمک
کتک با کتک فرق میکنه
زدن با زدن ، بدن با بدن
سه ساله با زن فرق میکنه
تو بابامی هنوز ، با لب خونی
باز تو میتونی ، قصه بخونی
تو بابامی هنوز ، صبح میری بازار
میخری گوشوار ، پیرهن گلدار
تنم شد سیاه ، بریم بزم شام
نگاه با نگاه فرق میکنه
زمین خورد رباب ، نریختن گلاب
گلاب با شراب فرق میکنه
سرت زخمی ولی باز میدرخشی
شمر رو نبخشی ، زد منو وحشی
سرت زخمی ولی زخمتو بستم
با پر خستم ، خیلی شکستم
من از خواهرم شکسته ترم
ورق با ورق فرق میکنه
همش حرف بد ، دیدم وقتی زد
لگد با لگد فرق میکنه