دلم تنگه بابا چرا رو سر تو جای سنگ بابا (لطمه زنی) - عطایی

دلم تنگه بابا
چرا رو سر تو جای سنگ بابا
سرت جنگه بابا
روی صورت تو جای چنگ بابا
چجور اومدی
بمیرم که پیش من از راه دور اومدی
چجور اومدی
چرا سوخته موهات مگه از تنور اومدی
نبودی بابا
منو میزدن دخترای یهودی بابا
رو دستم هنوز مونده جای کبودی بابا
سرم سوخته بابا
شبیه سر تو سرم سوخته بابا
پرم سوخته بابا
شبیه سر تو سرم سوخته بابا
حرم سوخته بابا
میدونی پر معجرم سوخته بابا
موهام دستشه
منو میزد اونقدر که دست خودش خستشه
یجور زد که راه نفس های من بستشه
صدام زخمیه
بابایی میبینی چقدر زیر پام زخمیه
رو گوشم هنوز جای گوشواره هام زخمیه
شکسته سر تو
شکسته پر من شکسته پر تو
چی شد حنجر تو
بمیره الهی برات دختر تو
سرت ریخت بهم
زیر مرکبا بد جوری پیکرت ریخت بهم
مثل موی تو موهای دخترت ریخت بهم
سرم داد کشید
همونی که رگ هاتو با خنجر کند برید
همونی که پیرهنت رو تو گودال درید