چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (لطمه زنی) - عطایی

چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

حسن عطایی
4
چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
+3
چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
1
دانلود

چرا اومدی بی سر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
برام میخری معجر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
تنت چرا بی سر بابا
حرفامو یادت نره بابا
من آرزومه که دوباره
بهم بگی دختر بابا
دختر بابا چرا پیر شدی
دختر بابا زمین گیر شدی
دختر بابا پر از درد شدی
دختر بابا چرا زرد شدی
پر از درد شدی
بگو از خودت بیشتر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
کجا رفت علی اکبر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
رقیه بی گوشواره بابا
دیگه نگم بهتره بابا
من آرزومه که دوباره
بهم بگی دختر بابا
دختر بابا النگوت چی شد
دختر بابا بگو موت چی شد
خودت بگو چی ازم بر میاد
دندون شیریت بازم در میاد
منو میزدن لشگر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
شدم من مثل مادر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
منو زدن یکسره بابا
هی میکنن مسخره بابا
من آرزومه که دوباره
بهم بگی دختر بابا
دختر بابا زبونت گرفت
آتیش خیمه به جونت گرفت
دختر بابا کبود چشات
شیرین زبونم گرفته صدات