سپردم آينه ها رو از جلو چشمات بردارن (واحد-تک) - علیمی

سپردم آينه ها رو از جلو چشمات بردارن
هنوزم تو قشنگي سر به سر تو ميزارن

شرمندم گل سري برات نداشتم
گل بوسه رو زخماي سرت گذاشتم

بابا بخند تا بخندم
عمه به قربون تو
زخماتو ميبندم

يا ابتا يا ابتا يا ابتا