به شوق دیدن تو من تازه زبون وا کردم (زمینه) - اکبری

به شوق دیدن تو من
تازه زبون وا کردمو
سرتو دیدم رو به روم
خودم رو پیدا کردمو
بعد تو دیگه خوشی بابا حروم شد
بعد تو هر لحظه مردن آرزوم شد
جای تو درد دلامو فقط با ماه میکنمو
وقتی با دلتنگی به ماه شبا نگاه میکنمو
برای تو دل من بابا شده تنگ
جای آغوش تو خوابیدم روی سنگ