آیا می‌آید امشب برای دیدنم بابا می‌آید (واحد) - کریمی

آیا می‌آید؟ امشب برای دیدنم، بابا می‌آید
بابا دوبخش است؛ با سر می‌آید یا که نه با پا می‌آید

یا شهرشان را با گریه ویران می‌کنم من؛ یا می‌آید
هرچند زخم است؛ امّا به چشمش، صورتم زیبا می‌آید

عمّه کمک کن؛ این موی اندک را ببافم تا می‌آید
جانانم آمد؛ عمّه بیا عمّه بیا، مهمانم آمد

هم پیکرت را از سر جداکردن هم از تن، سرت را
گویا شکستند؛ قبل از بریدن، استخوان گردنت را