نوحوا علی الحسین یعنی بگم گریه کنی (شور) - بنی فاطمه

نوحوا علی الحسین
یعنی بگم گریه کنی
زیر علم گریه کنی
یعنی واسه امام حسین
همه باهم گریه کنیم

فبک علی الحسین
یعنی برات گریه کنم
واسه غمات گریه کنم
یعنی که آقا واسه مصیباتات گریه کنم

ریحانة الحسین
یعنی سه ساله دخترت
توی مسیر پشت سرت
اینقده خورده کعبه نی
که شده مثل مادرت