تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم (شور) - عطایی

تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم

حسن عطایی
4
تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم
+4
تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم
دانلود

تو نبودی صد دفعه جون دادم
بعد تو نخواه که زندگی کنم

بوی نون سر تو باعث شد
بیشتر احساس گرسنگی کنم

ملعت بطونکم من الحرام
نکنید دور رقیه ازدحام

نکنید دور رقیه ازدحام
نکنید دور رقیه ازدحام

ازدحامه ازدحامه
شکماشون پر از مال حرامه

ازدحامه اون عقیقی که داری مال بابامه
ازدحامه اون که دست اخنسه گوشواره هامه

دست به دیوار گرفتن بابا
یکی از عوارض پیری بود

یکی در میون دیدم افتاده
مگه دندون توام شیری بود

ملعت بطونکم من الحرام
جوری زد دیگه نمیبینه چشام

جوری زد دیگه نمیبینه چشام
جوری زد دیگه نمیبینه چشام

ازدحامه ازدحامه
جای طاولا هنوز روی پاهامه

ازدحامه مقصد بعدی ما بضم حرامه
ازدحامه چشم نامحرما سمت خواهرامه

من که روی دوش تو فهمیدم
توی شهرمون عزیز یعنی چی

من که روی دوش تو فهمیدم
توی شهرمون عزیز یعنی چی

یه سوال ازت دارم بابا جون
تو بهم بگو کنیز یعنی چی

ملعت بطونکم من الحرام
یه نفر میگفت که من کنیز میخوام

یه نفر میگفت که من کنیز میخوام
ازدحامه ازدحامه

لب چوب خورده تو جلو چشامه
ازدحامه دورمون پر از یه مشت مردای شامه

جونمو ازم بگیر من از خدامه
حسین