روزا گریونم، شب ها بی خوابم (زمینه) - عطایی

روزا گریونم، شب ها بی خوابم
خیلی بی جونم، خیلی بی تابم

از اونیکه تورو رو نیزه‌ها برد، نمی‌گذرم
از اونیکه تورو ازم جدا کرد، نمی‌گذرم
از اونیکه منو خرابه ها برد، نمی‌گذرم
از اونیکه منو خاری صدا کرد، نمیگذرم

چشمم روشن، لباتم که پاره‌ست
چشمم روشن، سرت روبرومه
چشمم روشن، این از حال بابام
چشمم روشن، اونم که عمومه

روزا گریونم، شب ها بی خوابم
خیلی بی جونم، خیلی بی تابم
سخته تنهایی، دشمن بی رحمه
حالم رو تنها، عمه می فهمه

از اونیکه منو از ناقه انداخت، نمی‌گذرم
از اونیکه منو به غم اسیر کرد، نمی‌گذرم
از اونیکه منو با کَعبِ نَی زد، نمی‌گذرم
از اونیکه منو یهویی پیر کرد، نمی‌گذرم

چشمم روشن، موهاتم که سوخته
چشمم روشن، لبت غرق خونه
چشمم روشن، تو و چوب دشمن
چشمت روشن، من و تازیونه

روزا گریونم، شب ها بی خوابم
خیلی بی جونم، خیلی بی تابم
روضه میخونم، گریه میبارم
بابا من خیلی، از شام بیزارم

از اونیکه به زخم دل نمک زد، نمی‌گذرم
من از طعنه و بی رحمی و آزار، نمی‌گذرم
از اونیکه منو خارجی خونده، نمی‌گذرم
از اونیکه منو آورد تو بازار، نمی‌گذرم

چشمم روشن، موهاتم که سوخته
چشمم روشن، لبت غرق خونه
چشمم روشن، تو و چوب دشمن
چشمت روشن، من و تازیونه
چشمت روشن، نمی بینه چشمام
چشمت روشن، پاهام جون نداره
چشمت روشن، همون زجر نامرد
هر وقت دیدم، منو زد دوباره

روزا گریونم، شب ها بی خوابم
خیلی بی جونم، خیلی بی تابم