بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی
بابا میدونستم آخر میای پیشم
بابا میدونستم که همدمت میشم
میای که برای تو ابر بهاریشم
میای بابا میای بابا
چقدر شکسته شدی شکسته شدم شکسته شده عمه
بهت نگفته که از فراق و غمت تو خسته شده عمه
با اشک من برا تو گریه میکنه
تا میشنوه صداتو گریه میکنه
همنوا میشه با تو گریه میکنه
من الذی ایتمنی یا ابتا
میاد دوباره عطر عود و الرحمن
کی گفته نداره شبای غم پایان
برا دل عمه بازم بخون قرآن
بخون بابا بخون بابا
چقد گرفته صداش گرفته صدام گرفته صدات بابا
خدا نبخشه اونو که پیش چشمام میزد به لبات بابا
چقد گرفته صدات بابا
شبا برات بی صدا گریه میکنم
به یاد اون قدیما گریه میکنم
اگه بری بخدا گریه میکنم
من الذی ایتمنی یا ابتا
برام میگه از مادر ستم دیده
برام میگه از هرچی درد و غم دیده
ببین چقدر از زمونه رنجیده
ببین بابا ببین بابا
چقدر سفیده موهاش سفیده موهات سفیده موهام بابا
آخه مث مادرت غم تو نگات کبوده چشام بابا
ببین سفیده موهام بابا
میشینم و روبروت گریه میکنم
برای زخم گلوت گریه میکنم
برا سفیدی موت گریه میکنم