اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه
اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی
اصلا بهتر نمیتونی با سر رو نیزه بایستی
میخوای چیو ببینی زمین خوردنمو
میخوای چیو ببینی چجور بردنمو
میخوای چیو ببینی ذره ذره ذره مردنمو
تو هر چی قدیما کشیدی بس بود
تو هر چی توی کوچه دیدی بس بود
یه روز دیدی دستای بسته بس بود
یه روز دیدی دست شکسته بس بود

یارالی ای بابا

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی
اصلا بهتر نمیتونی با سر رو نیزه بایستی
اصلا ای کاش که آتیشه توی خیمه میسوزوندم
اصلا ای کاش که کنار عمه زنده نمیموندم
باید چیو میدیدم کتک خوردنشو
باید چیو میدیدم بازار بردنشو
باید چیو میدیدم بابا روزی صد بار مردنشو
دیگه هر چی اشکامو دیدی بسه
دیگه هر چی موم رو کشیدن بسه
دیگه هر چی جای طنابه بسه
دیگه هر چی بزم شرابه بسه

یارالی ای بابا

اصلا بهتر که نباشم اصلا بهتر که بمیرم
اصلا بهتر که سرت رو دیگه تو بغل نگیرم
آخه چیو ببوسم رگ حنجرتو
آخه چیو ببوسم لب اطهرتو
آخه چیو ببوسم دونه دونه زخمای سرتو
من هر چی بشورم سرت رو بس نیست
ببوسم رگ حنجرت رو بس نیست
سرت رو تو آغوش بگیرم بس نیست
هزار بار برا تو بمیرم بس نیست

یارالی ای بابا

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی
اصلا بهتر نمیتونی با سر رو نیزه بایستی
میخوای چیو ببینی زمین خوردنمو
میخوای چیو ببینی چجور بردنمو
میخوای چیو ببینی ذره ذره ذره مردنمو

یارالی ای بابا