خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی
خوابیدم خوابت رو دیدم بابا
از خواب خوش باز پریدم بابا
درد دوری تو کشیدم بابا
باز ترسیدم بابا
خوابیدم خوابت رو دیدم بابا
از خواب خوش باز پریدم بابا
درد دوری تو کشیدم بابا
باز ترسیدم بابا
دیشب که نبودی با غمت سر شد
امشب که نیستی دلم آشوبه
کی گفته واسه دختر بی بابا
دوری و دوستی خوبه
دیشب که نبودی با غمت سر شد
امشب که نیستی دلم آشوبه
کی گفته واسه دختر بی بابا
دوری و دوستی خوبه
حالا که تنهام توی تنهاییم
هی تمرین می کنم چه جوری بشینم
از گوش و سر و پهلو نگم که منم
تو رو بیشتر ببینم
وای از دوری از خواب بی بوسه
خاک ویرون موهامو می بوسه
دیشب که نبودی با غمت سر شد
امشب که نیستی دلم آشوبه
کی گفته واسه دختر بی بابا
دوری و دوستی خوبه
دیشب که نبودی با غمت سر شد
امشب که نیستی دلم آشوبه
کی گفته واسه دختر بی بابا
دوری و دوستی خوبه
حالا که تنهام توی تنهاییم
هی تمرین می کنم چه جوری بشینم
از گوش و سر و پهلو نگم که منم
تو رو بیشتر ببینم
ابتا ابتا ابتا یا حسین