عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی
عمه بیا گمشده پیدا شده
کنج خرابه شب یلدا شده دیده و دل محو تماشا شده
کنج خرابه شب یلدا شده