از سفر آمده وقت سفرم آمده است (دودمه) - میرداماد
از سفر آمده وقت سفرم آمده است
مکن ای صبح طلوع مکن ای صبح طلوع لیله قدر من است و پدرم آمده است
مکن ای صبح طلوع مکن ای صبح طلوع