دیگه بسمه گریه (زمینه) - خلج
دیگه بسمه گریه
جون گریه ندارم
دیگه سختمه ناله
نای ناله ندارم
نبودی ببیینی بابا
کجا کیا منو زدن
نبودی ببیینی بابا
روزا شبا منو زدن
نبودی ببیینی بابا
که بی هوا زدن
النگوهامو بردن
گوشواره هامو بردن
از همه بدتر بابا
چادر سیامو بردن
بابا من الذی ایتمنی
چقدر بی حیا بود
اونی که مارو میزد
به من و تو و عمه
بابا حرفای بد زد
همونی که تورو کشته
چه ضربه ها به عمه زد
همونی که تو رو کشته
به جای ما به عمه زد
همونی که تورو کشته
چه طعنه ها به عمه زد
سر داداشامو بردن
سر عموهامو بردن
قد من منم خم شده
تا سر بابامو بردن
بابا من الذی ایتمنی
از اینا که گذشته
دختر تو بریده
بابا لرزش دستام
برا بزم یزیده
دیگه بسمه گریه
جون گریه ندارم
دیگه سختمه ناله
نای ناله ندارم
از اینا که گذشته
دختر تو بریده
بابا لرزش دستام
برا بزم یزیده
نمیدونی چی کشیدم
جونم داره به لب میاد
نمیدونی چی کشیدم
با دست نشونمون میداد
نمیدونی چی کشیدم
یعنی میشه عموم بیاد
قوت پامو بردن
سوی چشامو بردن
وقتی زدن رو لبهات
رنگ موهامو بردن
بابا من الذی ایتمنی