امشب ذکر ما رقیه با سربند یا رقیه (رجز) - حسین طاهری
امشب ذکر ما رقیه با سربند یا رقیه
پیمان بستیم با رقیه ای حسین جان
با سربند رقیه می میرم
این پیراهن سیاهه شمشیرم
از اهل کوفه و اهل شام
انتقام حرم رو میگیرم
با رخصت از سه ساله
سرباز راه عشقم
جان بر کف تو سپاه شه بانوی دمشقم
یه روز میاد به اذن دختر شاه
شبیه اربعین و مثل این راه
روی تموم پرچما نوشته
سپاه حضرت بقیة الله
نحن جنودک بقیة الله
ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
با هم بستیم عهد و پیمان
ای حسین جان
ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
با هم بستیم عهد و پیمان
ای حسین جان
باید هر روزم عاشورا باشه
مثل عابس دلم دریا باشه
روز رجعت میاد ان شاالله
پیش ارباب سرم بالا باشه
تا غیرت علمدار تو رگ و خونمونه
ما اهل کوفه نیستیم مولا تنها بمونه
یه روز میاد که تو مدینه والله
شبیه اربعین و مثل این راه
روی تموم پرچما نوشته
سپاه حضرت بقیة الله
نحن جنودک بقیة الله