وقار من پیکارم حجاب من شمشیرم (دودمه) - کریمی
بابا
وقار من پیکارم حجاب من شمشیرم
تقاصت را میگیرم تقاصت را میگیرم
***
بابا
اگر چه دستم بسته اگر چه در زنجیرم
تقاصت را میگیرم تقاصت را میگیرم