خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی
خدا مرگم بده
چه لبهای پر از خونی
خدا مرگم بده چه موهای پریشونی
خدامرگم بده چه اوضاعی چه مهمونی
نه فشی و نه چراغونی و نه سر دارم و نه سامونی
به ما سر زدی سر زده اومدی
کو بدنت مگه پر زده اومدی
مگه پر زده اومدی
بابا نگو که کجا بودی
بابا همه جا با مابودی
بابا زیر دست و پا بودی
بابا بابا بابا
خدا صبرت بده شده ناموست آواره
خدا صبرت بده دخترت بین بازاره
خدا صبرت بده به غارت رفته گوشواره
نمونده گوشی و گوشواره
بگو با عمو شبم تاره
سرتو خاکیه خاکیه معجرا
منو زدن مثل تک تک دخترا
بابا تو موج بلا بودم
بابا با نامحرم
به ما سر زدی سر زده اومدی
کو بدنت مگه پر زده اومدی
مگه پر زده اومدی
بابا نگو که کجا بودی
بابا همه جا با مابودی
بابا زیر دست و پا بودی
بابا بابا بابا
خدا خیرش بده
سر من عمه آزرده
خدا خیرش بده
به جای من کتک خورده
خدا خیرش بده روزی صد مرتبه مرده
علم به دوش حرم بوده و
تو هر کوچه سپرم بوده
حالا مراقب زخمای تازمه
بیا که لحظه تشییع جنازمه
بابا
چشمم خوب نمیبینه
بابا
سیلی خوردم از کینه
بابا
گوشم خیلی سنگینه
تار میبینم
سرم سنگینه
عجب دستی داشت
خیر نبینه
بابا پای پر ورمم
درد سر حرمم
عمه میگه خیلی شبیه مادرمم