اگر سوخته بال و پر من (دودمه) - کریمی
دم اول
اگر سوخته بال و پر من حجابم شده سنگر من
اگر سوخته در بین خیمه پر معجر من دم دوم
پناه همه عمه زینب خود فاطمه عمه زینب
دم ذوالفقار علی بود دم عمه زینب دم اول
خراب چراغونه امشب قناری غزل خونه امشب
موهام فرش مهمون امشب دلم خونه امشب دم دوم
بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت
بابا نبودی ببینی پر معجرم سوخت
پرم سوخت