امشب تو خرابه واست روضه خونم  امشب تو خرابه واست روضه خونم

امشب تو خرابه واست روضه خونم

جواد مقدم
3
امشب تو خرابه واست روضه خونم  امشب تو خرابه واست روضه خونم
0
امشب تو خرابه واست روضه خونم  امشب تو خرابه واست روضه خونم
3
دانلود
امشب تو خرابه واست روضه خونم
بی تو چی کشیدم بابا جونم بابا جونم
میخونم من امشب با قد کمونم
بی تو چی کشیدم بابا جونم بابا جونم
بشین امشب پای حرفام پای درد و پای غم هام
دویدم بس که رو خارا ببین تاول زده پاهام
بابایی تار میدید چشمام میدیدم که تک و تنهام
یه مرد بی حیا اومد کشید گوشواره از گوشام
بی تو بابا چه قد اشک یتیمی از چشام ریخته
سرم سوخته توی آتیش اگه بابا موهام ریخته
امون ای دل امون ای دل
بابا دخترت بعد از تو شد زمین گیر
بستن دست و پامو غل و زنجیر غل و زنجیر
پای این اسیری من خیلی شدم پیر
بستن دست و پامو غل و زنجیر غل و زنجیر
زروی ناقه افتادم من انگاری که جون دادم
چی شد اون شب قدم خم شد نمیره هیچ وقت از یادم
نبودی گم شدم تنها دل شب تو بیابونا
اومد بالا سرم اون زجر منو برد با کتک بابا
بهش گفتم نکش مومو خودم دارم میام همرات
بهش گفتم نزن سیلی گوشم سنگینه از دستات
امون ای دل امون ای دل
بی تو من محاله که زنده بمونم
میخونم امون از دل خونم دل خونم
میبینی که لکنت داره این زبونم
میخونم امون از دل خونم دل خونم
تا که اسم تو رو بردم
بابایی هی کتک خوردم
یه جوری زجر منو میزد
همه گفتن که من مردم
نبودی حرمله اومد
غمم شد دیگه بیش از حد
جلو چشمای تو بابا به پهلوهام لگد میزد
دیگه از بس کتک خوردم ندارم نا
بیا و با خودت امشب سه سالت رو ببر بابا
بهش گفتم نکش مومو خودم دارم میام همرات
بهش گفتم نزن سیلی گوشم سنگینه از دستات