بابا جون خسته ی راهم  بابا جون خسته ی راهم

بابا جون خسته ی راهم

حاج مهدی اکبری
5
بابا جون خسته ی راهم  بابا جون خسته ی راهم
+5
بابا جون خسته ی راهم  بابا جون خسته ی راهم
دانلود
بابا جون خسته ی راهم
که اعصابم بهم ریخته
چیزی نیست حال من خوبه
فقط خوابم بهم ریخته
خوابم بهم ریخته
اعصابم بهم ریخته
چون پاهام آبله دارن
نمیتونم بخوابم
حال پریشونه
آخه بیرون ویرونه
اشکمو هی دراوردن
باهام بازی نکرد هیچکس
چشماتو نبند تا
چشمامو نبندم
تو گریه نکن قول
میدم که بخندم
بابای غریبم
یا سید العطشان
حالا که اومدی پیشم
بزار خلوت کنم با تو
بزار تعریف کنم بعدش
ببین من پیر شدم یا تو
من پیر شدم یا تو
بزار خلوت کنم با تو
نگی من بی ادب بودم
نگی این دختر عاشق نیست
گریه شده کارم
اگر من دست به دیوارم
نمیتونم پاشم از جام
پاهام پاهای سابق نیست
موهای تو سوخته
موهای منم سوخت
تو آتیش خیمه
کل بدنم سوخت
بابای غریبم
یا سید العطشان
اون شب از روی اون ناقه
توی راه بین اون صحرا
بازی میکردم افتادم
اینقدرغصه نخور بابا
غصه نخور بابا
توی راه بین اون صحرا
یکی دستش تو تاریکی
دستش به گونم خورده چیزی نیست
هیچکس نمیدونه فقط عمس میدونه
یکی از من یه گوشواره امانت برده چیزی نیست
دندون من افتاد
دندون تو افتاد تو تشت طلا
من دندون های شیریم باز در میاد حتما
بابای غریبم
یا سید العطشان