ازت بی خبرم خبر داری یا نه  ازت بی خبرم خبر داری یا نه

ازت بی خبرم خبر داری یا نه

حمید رضا علیمی
5
ازت بی خبرم خبر داری یا نه  ازت بی خبرم خبر داری یا نه
+3
ازت بی خبرم خبر داری یا نه  ازت بی خبرم خبر داری یا نه
2
دانلود
ازت بی خبرم خبر داری یا نه
شکسته کمرم خبر داری یا نه
چی شد بال و پرت خبر دارم بابا
چی شد بال و پرم خبر داری یا نه ؟
شبایی که گرسنه خوابیدم
کجا بودی کجابودی
هی از فرشته ها میپرسیدم
کجا بودی کجا بودی
تا که یه روز میون اون بزمی
که تو بودی منم بودم
با پنجه قد کشیدمو دیدم
کجا بودی کجا بودی
با خیزرون میزدنت بابا ،جان بابا
غریب گیرآوردنت بابا ،جان بابا
تو کوچه با نی زدنم بابا ،جان بابا
یتیم گیر آوردنم بابا ،جان بابا
اینا با ما بدن خبر داری یا نه
به خیمه اومدن خبر داری یا نه
چقدر زحمتمو کشید عمه بابا
به جام اونو زدن خبر داری یا نه
نمازشو نشسته خوند از درد
کجا بودی کجا بودی
تنهایی رفت بین یه مشت نامرد
کجا بودی کجا بودی
یادمه از خیمه دوید بیرون
زمین میخورد به سر میزد
از رو بلندی هی نگاه میکرد
کجا بودی کجا بودی
با هر بهونه زدنش بابا ، جان بابا
اسیر گیرآوردنش بابا ، جان بابا
چی شد پیرهنت بهم میگی یا نه
چرا میزدنت بهم میگی یا نه
چرا زخم لبات خبر دارم بابا
کجا مونده تنت بهم میگی بابا
شبی که از تنهایی جون دادم
کجا بودی کجا بودی
یه جوری زد نرفته از یادم
کجا بودی کجا بودی
وقتی که از رو نیزه افتادی
پیشت بودم پیشت بودم
وقتی که از رو ناقه افتادم
کجا بودی کجا بودی
با خیزرون میزدنت بابا ،جان بابا
تو قتلگاه میزدنت بابا ، جان بابا
غریب گیرآوردنت بابا ، جان بابا