رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال

رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال

حاج سید مجید بنی فاطمه
1
رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال
+1
رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال رفته رقیه از حال دشمن به فکر خلخال
دانلود
رفته رقیه از حال
دشمن به فکر خلخال
دست علمدار افتاد
من میمونم و گودال
تو منو زدی صدا
یا اخی ادرکنی
من میون دشمنا
یا اخی ادرکنی
ای امید آخرم
یا اخی ادرکنی
برس به داد خیمه ها
یا اخی ادرکنی
پاشو برادرم باهم بریم حرم بخاطر خدا
یا اخی ادرکنی
عشق سردار من
آخرین یار من
آبرومو بخر ای آبرو دار من
پاشو دادشت دق کردم
باتو چه کرده نامرد
هیچ نمیخواد آبی
میگن عمو جون برگرد
من شکسته کمرم
یا اخی ادرکنی
رو زمین لشکرم
یا اخی ادرکنی
کار کن برادرم
یا اخی ادرکنی
هیچ کسی نمونده تو حرم
رو خاک خون تو میریم بدون تو
میره رو نی سرم
داع تو سنگینه
پیکرت خونینه
چشمتو تیر خورده
جایی رو نیمیبینه