طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو  طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو

طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو

حاج مهدی اکبری
طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو  طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو
0
طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو  طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو
دانلود
طاقت ندارمو جز بوسه بر گلوی تو حاجت ندارمو
میبوسمت ولی هدیه به غیر گریه برایت ندارمو
من دختر تو ام اما به دختر تو شباهت ندارمو
دیگر نشانه ای جز پنج خط سرخ به صورت ندارمو
هی میخورم زمین مثل گذشته آن همه قدرت ندارمو
چون مثل فاطمه است از این قد خمیده شکایت ندارمو
دشنام میدهد با دختران شام رفاقت ندارمو
از شمر و حرمله از زجر انتظار محبت ندارمو
از معجرم نپرس رغبت به صحبت از شب غارت ندارمو
و رفتی از برم از آن به بعد یک شب راحت ندارمو