گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما

گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما

حاج محمود کریمی
4
گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما
+3
گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما
1
دانلود
گفت: ای گروه هر که ندارد هوای ما
سر گیرد و برون رود از کربلای ما
ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر
نتوان نهاد پای به خلوت­سرای ما
شاه سلام علیک اقا سلام علیک
برگردد آن که با هوس کشور آمده
سر ناورد به افسر شاهی گدای ما
ما را هوای سلطنت مُلک دیگر است
کاین عرصه نیست در خور فرّ همای ما
شاه سلام علیک اقا سلام علیک