عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو

عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو

حاج مهدی اکبری
3
عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو
+3
عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو عمه نگاه کن چشمامو عمه میبینی اشکامو
دانلود
عمه نگاه کن چشمامو
عمه میبینی اشکامو
حالا دیدی راست میگفتم
پیشم میبینی بابامو
میبینی که سرش
تو دستای منه
این داداش تو
این بابای من
خواب دیدم جوابمو داد
خواب دیدم که داره میاد
دیدی خوابم راست بود عمه
بابایی اومد زود عمه امون ای دل ای دل ای دل عمه تا سحر بیدارم
عمه آخه مهمون دارم
دارم دیگه آروم میشم
لب روی لب هاش میزارم
این سر تو طبقم
با من حرف میزنه
شیرین کام شدم از
بس شیرین دهن
میبینی که سرش
تو دستای منه
این داداش تو
این بابای من
خواب دیدم سپیده زده
خواب دیدم بابام اومده
دیدی آخر اومد عمه
ولی با سر اومد عمه

امون ای دل ای دل ای دل عمه جون حلالم کن تو
راحت برم همراه بابا
خیلی به تو زحمت دادم
از کرب و بلا تا اینجا
کم کم پاشو ببین
وقت پر زدن
دیگه همسفرت
داره جون میکنه
خواب دیدم
دیگه میمیرم
خواب دیدم
شبونه میرم
دیگه دستام سرده عمه
بدنم یخ کرده عمه امون ای دل ای دل ای دل