چه شبا از گریه ها نخوابیدم  چه شبا از گریه ها نخوابیدم
1
چه شبا از گریه ها نخوابیدم  چه شبا از گریه ها نخوابیدم
+1
چه شبا از گریه ها نخوابیدم  چه شبا از گریه ها نخوابیدم

چه شبا از گریه ها نخوابیدم

حاج سید مجید بنی فاطمه دانلود
چه شبا از گریه ها نخوابیدم
چه شبا از درد پا نخوابیدم
چه شبا عمه با من نخوابیده
چه شبا دور از بابام نخوابیدم
از انتظارت گله دارم بابا
از نیزه دارت گله دارم بابا
تشنه لب کنار ما خوش اومدی
بابای از ما جدا خوش اومدی
هم نشین نیزه ها خوش اومدی
مثل تو زلفام ببین پریشونه
بدنم می لرزه و چه بی جونه
نبودی از غربت سر بازار
چه شبا مثل لبت دلم خونه
از زخم ابرو گله دارم بابا
از درد پهلو گله دارم بابا
از انتظارت گله دارم بابا
از نیزه دارت گله دارم بابا
خونه همسفرت یه سر زدی
قربون زخم سرت یه سر زدی
چه عجب به دخترت یه سر زدی بابا
رو دلم زخمی از اون شبا دارم
بی کسم اما منم خدا دارم
بابا جون از نیزه ها کنار من
اومدی دیدن همه بابا دارم
از درد شونه گله دارم بابا
از تازیونه گله دارم بابا
از انتظارت گله دارم بابا
از نیزه دارت گله دارم بابا