بغضی تو گلومه مردن ارزومه  بغضی تو گلومه مردن ارزومه
4
بغضی تو گلومه مردن ارزومه  بغضی تو گلومه مردن ارزومه
+2
بغضی تو گلومه مردن ارزومه  بغضی تو گلومه مردن ارزومه
2

بغضی تو گلومه مردن ارزومه

حاج سید مجید بنی فاطمه دانلود
بغضی تو گلومه مردن ارزومه
روضه بازه بازه مقتل روبرومه
نوشته غیر پیراهنش کفن نداره
جای سالم روی بدن نداره
یه نفر کاش بود و می گفت
که یتیم اصلا زدن نداره
دیر شد خیلی زود
پیر شد خیلی زود
افسانه نبوده صورتش کبوده
مقتل میگه کوفه مثل کوچه بوده
نوشته گفتن که یتیمه پدر نداره
جز عمه زینبش سپر نداره
بزنیدش خارجیه ناله هاش اصلا اثر نداره
دشمن بی دینه دستش سنگینه
دیر شد خیلی زود
پیر شد خیلی زود
روضه داغه داغه کی گفت اتفاقه
دشمن خانومم رو انداخت از رو ناقه
نوشتن بعد از اون حالش دیگه جا نیومد
میگفت عمه بابا چرا نیومد
مثه بازوش از تو سینه نفسش دیگه بالا نیومد
بازوش یا الله
پهلوش یا الله
دیر شد خیلی زود
پیر شد خیلی زود