کانون فرهنگی مذهبی بغض

بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم

حاج محمود کریمی
4
بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم
+4
بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم
دانلود
متن اشعار
بابا کجایی؟ که آستین پاره ام شده معجرم
کجایی؟ کجایی؟
که لخته های خون شده گل سرم
بابا کجایی؟ که آستین پاره ام شده معجرم
کجایی که لخته های خون شده گل سرم
بیا ببین بیا ببین
بیا ببین که آواره ام
بیا ببین به گوش
دختران شام گوشواره ام
کجایی؟کجایی؟
که آستین پاره ام شده معجرم
بیا ببین بیا ببین
که آستین پاره ام شده معجرم
بیا ببین که معجرم شده آستین پاره ام
بیا ببین که هر کجا نامی از تو برده ام
به جاش تازیانه خورده ام
کجایی ؟کجایی؟
کجایی که لخته های خون شده گل سرم
که آستین پاره ام شده معجرم
بیا ببین که در خیال خود تمام طول راه
سر تو را به سینه ام فشرده ام
بیا ببین که در تمام طول راه مرده ام
این چه زنده بودنس که آستین پاره ام شده معجرم
که لخته های خون شده گل سرم
کجایی؟کجایی؟کجایی؟کجایی؟
این چه زنده بودنس که آستین پاره ام شده معجرم
این چه زنده بودنس که آستین پاره ام شده معجرم
این چه زنده بودنس که آستین پاره ام شده معجرم
  حجم فایل : 2.5 مگابایت
 
 
دانلود