ورود / عضویت
1
آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید (شور) - اکبری آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید (شور) - اکبری
-2
آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید (شور) - اکبری آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید (شور) - اکبری
3
متن اشعار
آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید
از گریه هایم اشک زمین و آسمان ها در می آید
گنج خرابه دارد برای دیدن دختر می آید
می ترسم اینجا از شامیان هر چه بگویی بر می آید
خلخال کم بود حالا برای بردن معجر می آید
گفتی رقیه دارد صدایت دارد ته حنجر می آید
تو رفتی پدر تو رفتی پدر بی خبر بی خبر
شدم در به در در به در شدم در به در در به در
من از داغ تو افسردم باید بعد از تو میمردم
زمین خوردی زمین خوردم
زمین خوردم سر زانو هام زخمه
زمین خوردی مثل من لبات زخمه
زمین خوردم جای بوسه هام زخمه
زمین خوردی بمیرم چشمات زخمه
پر از دردی پر از دردم
دنبال تو میگردم
گمم کردی گمت کردم
گمم کردی گلای سرم گم شد
گمت کردی تو انگشترت گم شد
گمم کردی اخر معجرم گم شد
گمت کردم بابا دخترت گم شد
مثل عمه بهم ریختم
مثل عمه قدم شد خم
تا سایت از سرم شد کم
بهم ریختی بهم ریختم
بهم ریختم موهای سرت ریخته
بهم ریختی مو های سرم ریخته
بهم ریختم چی دور و برت ریخته
بهم ریختی چی دور و برم ریخته
  حجم فایل : 4.6 مگابایت
 
 
دانلود